UYIRI

Nature writing in Tamil

2017 – நினைவில் நிற்கும் சில தருணங்கள் » _JEG9676_700

leave a comment »

ஜுன் – வாலாட்டும் குளவி. Evania sp. என அறியப்படும் இவை கரப்பான் பூச்சிகளின் முட்டைகளில் தனது முட்டையை இடும். உடலின் பின் பாகத்தை ஆட்டிக்கொண்டே இருக்கும் எனினும் இவற்றிற்கு வால் ஏதும் கிடையாது.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s